Miracle

Machine-Readable and Interoperable Age Classification Labels in Europe (Štítky pro strojově čitelnou a interoperabilní klasifikaci věku v Evropě)

Mezinárodní projekt, kofinancovaný Evropskou unií.

Stáhněte si informaci o projektu MIRACLE ve formátu PDF.

Mnoho dalších materiálů, souvisejících s problematikou klasifikace audiovizuálního obsahu a odpovídající legislativu najdete na webové stránce zde.

Úvod

Mediální obsah je stále ve větší míře distribuován prostřednictvím elektronických sítí. Rodiče, stejně jako jejich děti, obsah přijímají prostřednictvím elektronických koncových zařízení. V síti maloobchodních prodejen je hodnocení věku znázorněno štítky na krabicích, digitální označování věku se ovšem zbrzdilo ve velmi rané fázi vývoje. Do dnešního dne stále neexistuje obecně přijatý systém klasifikace věku, zejména v otevřeném prostředí internetu.
Jednou z hlavních příčin tohoto stavu je vysoká fragmentace klasifikačních systémů a rozdílné přístupy pro označování mezi členskými státy Evropské unie.

Řešením, které podpoří větší využívání strojově čitelných údajů klasifikace a věkových štítků pro poskytovatele obsahu, vývojáře softwarových řešení filtrování obsahu, a také pro uživatele, je referenční model společné výměny informací. Ten umožní mezinárodní nasazení strojově čitelných elektronických štítků, čímž se stanou stávající přístupy řešení štítků a klasifikačních systémů technicky interoperabilní. Nové řešení umožní optimalizovat využití stávajících znalostí o klasifikaci a existujících relevantních údajů, přinese synergie ke snížení nákladů poskytovatelům obsahu a softwarových filtrů obsahu. Přinese to také nové inovativní služby v oblasti poskytování dat ke klasifikaci věku.

Cíle projektu

Poskytovatelé on-line obsahu a služeb čelí problému vysoce fragmentovaných systémů klasifikace věku, v závislosti na zemi, regionu a typu média. Projekt MIRACLE se zaměřuje na vytvoření společné technické specifikace pro automatickou výměnu stávajících a budoucích dat klasifikace věku, implementaci svého datového modelu v pěti různých systémech a ukazuje výhody technické interoperability v oblasti klasifikace věku pro všechny druhy aplikací a koncových uživatelů.


Projekt MIRACLE je zde, aby nabídl společnou technickou specifikaci pro automatickou výměnu existujících a budoucích dat klasifikace a učinil tak značky pro označování věku skutečně strojově čitelnými a interoperabilními.“

 

Postup realizace projektu

Projekt má tři etapy:

V první etapě vytvoří konsorcium projektu společný referenční model pro výměnu informací, který bude sloužit jako specifikace poskytovaných datových sad. Datový model bude stavět na návrhu, vytvořeným technickou pracovní skupinou CEO Coalition.

Druhým krokem bude implementace štítků a rozhraní pro programování aplikací (API), které je založené na systému MIREMO – přístupové cesty k datům existujících klasifikací. Proces implementace se bude lišit v závislosti na současné podobě dat stávajících klasifikací, jejich vydávajících orgánů a specifických právních, politických, stejně jako institucionálních podmínkách.

Ve třetí etapě budou poskytnuté údaje použity v softwarových řešeních a službách třetích stran, aby ukázaly možné oblasti využití interoperabilních dat a jejich přidanou hodnotu pro všechny zúčastněné strany, např. klasifikační orgány, poskytovatele obsahu, on-line služeb, filtrů, uživatelů, atd. Dva partneři projektu, poskytující filtrační software, budou pracovat na softwarových modulech, které mohou zpracovávat data MIRACLE. Jejich proveditelnost ověří konsorcium v průběhu dvou hackathonů, kdy vývojáři použijí data v kreativních aplikacích. Zde by se měl projevit plný potenciál aplikací a služeb, používajících informace z interoperabilních systémů klasifikací.

Partneři projektu

Projektové konsorcium MIRACLE tvoří osm partnerů z pěti členských států EU a zahrnuje orgány klasifikace obsahu, centra bezpečnějšího internetu, samoregulátory a vývojáře filtrovacího softwaru.

Členové projektového konsorcia:

 • Hans Bredow Institute for Media Research
 • BBFC (British Board of Film Classification)
 • NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media)
 • PEGI SA (Pan European Game Information)
 • FSM (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter)
 • NCBI (Národní centrum bezpečnějšího internetu)
 • JusProg (Verein zur Förderung des Kinder- und Jugendschutzes in den Telemedien e.V.)
 • Optenet SA

Datový model

Datový model MIRACLE vychází z již existujících postupů pro označování věku a staví na zkušenostech ratingových orgánů, které jsou postaveny na znalostech systémů klasifikace. Proto firmám a subjektům, které již poskytují klasifikační údaje nebo označují online obsah v elektronické podobě, neplynou z této skutečnosti žádné nevýhody.

Tři základní zohledněné požadavky na datový model jsou následující:

 1. Technologická neutralita k dosažení maximální otevřenosti a kompatibility mezi různými systémy a jazykovými verzemi. Týká se spíše datové struktury než jazyka pro označování.
 2. Posouzení stávajících elektronických systémů pro označování s cílem zajistit, aby tyto nebyly ohroženy interoperabilním datovým modelem, ale aby do něj mohly být snadno integrovány.
 3. Zohlednění stávajících národních a nadnárodních klasifikačních systémů. Existující obrazové etikety tak mohou být snadno rozšířeny o příslušné elektronické štítky. Bude zajištěna zpětná kompatibilita mezi novým modelem a stávajícími tradičními systémy.

Hlavní bloky datových polí uvnitř datového modelu:

 • organizace vydávající klasifikaci (<vydavatel>),
 • rozsah datového souboru (<rozsah>),
 • věkové štítky (<hodnocení>),
 • popisovače obsahu (<deskriptory obsahu>),
 • popisovače funkce (<deskriptory funkce >).

Podstatná zásada navrhovaného datového modelu je, že žádné schéma nemusí poskytovat informace ve všech kategoriích! Pokud jsou datové části poskytnuté štítkem zařaditelné do libovolné kategorie, systém je technicky interoperabilní. Více informací o datové modelu MIRACLE najdete na webové stránce www.miracle-label.eu.

Poslání projektu

Nabízíme nyní příležitost, jak zefektivnit elektronickou klasifikaci. Pojďme ji využít!

Připojte se k nám!

Datový model MIRACLE je technologicky neutrální a bere v úvahu stávající přístupy k elektronickému označování a klasifikační systémy pro zajištění maximální otevřenosti.
Vyzýváme všechny zainteresované aktéry a strany s cílem stát se de facto standardem pro označování, aby poskytly nebo použily data kompatibilní s MIRACLE.
Prosím, kontaktujte nás v případě jakýchkoliv dotazů nebo pro podporu!


Kontakt:

Koordinátor projektu
Stephan Dreyer,
Hans Bredow Institute for Media Research
Rothenbaumchaussee 36
D-20148 Hamburg
Germany
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Český partner
Zdeněk M. Záliš
Národní centrum bezpečnějšího internetu
Prvního pluku 347/12a
186 00 Praha 8 – Karlín

Web: www.miracle-label.eu

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vše co potřebujete vědět o projektu MIRACLE najdete na webové stránce: www.miracle-label.eu

MIRACLE – Strojově čitelný a interoperabilní systém pro klasifikaci věku v Evropě

Proč je zde projekt MIRACLE, jaký je jeho cíl?

MIRACLE je pilotní projekt, kofinancovaný ze zdrojů Evropské komise v rámci programů ze skupiny ICT Policy Support. Projekt společnými silami realizuje celkem osm partnerů z pěti evropských zemí a jeho cílem je nalézt nové možnosti technické klasifikace věku. MIRACLE je akronym pro označení strojově čitelné a interoperabilní klasifikace věku v Evropě, je zkratkou anglického termínu Machine-readable and Interoperable Age Classification Labels in Europe.

Jaký je přínos projektu pro praxi?

Ve většině zemí je v současnosti stav v oblasti klasifikace věku a vhodnosti obsahu pro odpovídající věkovou skupinu velmi rozdílný. V některých zemích existuje takových systémů více, v jiných naopak méně, zpravidla však neexistuje ucelený koncept věkové klasifikace a označení multimediálního obsahu. Ve většině případů je toto označení specifické pro dané země, z mezinárodního měřítka ovšem nemá žádný význam. Systémy se liší jak vzhledem k odstupňování (jaké věkové kategorie připadají v úvahu?), tak se zřetelem na typ klasifikovaného obsahu (je systém použitelný jen pro hry, filmy anebo jen pro aplikace?) a způsobem vyjádření klasifikace (používají se loga, ikony, texty, etikety anebo technické ukazatele?). Kromě informací o věkových kategoriích jsou k dispozici také informace o obsahu (např. zda jde o sex či násilí). Klasifikace jsou také vypracovány rozdílným způsobem, možné jsou způsoby hodnocení obsahu odbornými grémii, vlastní anebo také automatická klasifikace. Informace o klasifikaci obsahu jsou také vkládány různými poskytovateli do proprietárních systémů. Množství obsahu s absencí věkové klasifikace se neustále zvyšuje a jejich dostupnost včetně profesionálních mediálních služeb je neomezená. Cílem projektu MIRACLE, který běží od února 2014 do července 2016, je tedy nabídnout klasifikační informace obsahu co největšímu množství uživatelů.

Kdo stojí za projektem MIRACLE?

Projekt je koordinovaný Hans-Bredow Institutem pro výzkum médií Univerzity Hamburg. Dalšími projektovými partnery jsou organizace FSM, BBFC (British Board of Film Clasification, Velká Británie), NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media, Holandsko), PEGI (Pan European Game Information, Belgie), NCBI (Národní centrum bezpečnějšího internetu, Česká republika), JusProg (Sdružení pro podporu a ochranu dětí v telemédiích, Německo) a Optenet (Španělsko). Díky spolupráci partnerů z více regionů dojde k propojení a sdílení zkušeností různých klasifikačních institucí a producentů filtrů obsahu. Také lze vyjít z různých scénářů aplikace technických indikátorů, mapovat nabyté zkušenosti a vycházet z nich při návrhu řešení jednotného, univerzálně použitého systému klasifikace.

Jak MIRACLE funguje?

Jádrem řešení je společný datový model, který je otevřený a je navržen tak, aby byl technologicky neutrální. Kromě klasifikace věkových kategorií může tento model také obsahovat popis typu obsahu a další související informace. Do nového jednotného modelu bude implementována stávající klasifikace, která probíhá různými metodami. Jednotný model poté bude prakticky použitelný v různých národních kontextech. Např. v Německu je již poměrně rozšířený způsob klasifikace prostřednictvím standardu „age-de“ (viz http://www.age-label.de/). Tyto informace se implementují do nového systému, a tím budou využity i v ostatních regionech anebo technicky interpretovány. Naopak programátoři a producenti online filtrů obsahu budou moci zpracovat informace, obsažené v datovém modelu MIRACLE, v rámci realizace německých programů ochrany mládeže. Systémy by tedy měly být vzájemně kompatibilní a tedy interoperabilní.

Jakou výhodu projekt MIRACLE přináší?

Zlepšená interoperabilita elektronické klasifikace věku pomůže využít stávající znalosti klasifikace obsahu a rozšířit stávající klasifikační data. Projekt MIRACLE vytváří možnosti synergie pro poskytovatele obsahu a vývojáře softwaru a nabízí nové, inovativní služby v oblasti poskytování klasifikačních dat. Výrobci digitálních zařízení (chytrých telefonů, tabletů, chytrých televizorů apod.) a vývojáři aplikací pro tyto platformy mohou využít informace o věku a vhodnosti obsahu z různých systémů jednoduchým způsobem pro další zpracování v nástrojích na ochranu mládeže, a využít je při implementaci do svých zařízení. Dodavatelé, kteří obchodují s produkty na mezinárodní úrovni, mají možnost zmapovat národní specifika v jednotlivých regionech a splnit případné regulační požadavky ve více členských zemích. Projekt MIRACLE by neměl být novým klasifikačním systémem, proto mohou být stávající klasifikační normy a etikety zachovány (zmapovány) a převedeny do nového klasifikačního modelu. MIRACLE si klade za cíl sjednotit stávající klasifikační metodiku a umožnit, aby stávající klasifikační platformy používaly kompatibilní data a výstupy. Země, které doposud nepoužívají žádný systém označování a klasifikace vhodnosti obsahu vzhledem k věku, nemusí vyvíjet žádný autonomní systém a mohou se orientovat na využívání datového modelu MIRACLE.

Jaký význam má MIRACLE pro rodiče a další dospělé, kteří se podílí na výchově dětí a mládeže?

Rodiče, členové rodiny a pracovníci v oblasti výchovy dětí a mládeže, kteří doposud používali některý z programů na ochranu mládeže, nemusí v souvislosti se zavedením modelu MIRACLE provádět žádné změny. Programy na ochranu mládeže mohou kromě klasifikace na německých stránkách (age-de.xml) perspektivně využívat i informace o zahraničních webových stránkách pro lepší a odpovídající filtraci mezinárodního obsahu, a to podle požadavků rodičů v závislosti na věku dítěte.

Může být zahraniční klasifikace věku prostřednictvím modelu MIRACLE přeložena do známého německého schématu?

Hodnocení a klasifikace obsahu podle věku je vždy závislá a vychází z národních zvyklostí i morálních norem. Proto může mít hodnocení z hlediska mezinárodního měřítka různý dopad. Model MIRACLE by měl usnadnit výměnu technických informací a může být základem pro jednotnost mezinárodního hodnocení. Skutečný překlad, tzn. přenos informací ze systémů pro ochranu mládeže s ohledem na kulturní prostředí a zvyklosti v jednotlivých zemích, může být náplní některého z dalších projektů.

Další informace o projektu lze také nalézt zde:

 1. Stránka o projektu: http://www.miracle-label.eu/
 2. Stránka o problematice věkové klasifikace obsahu na území ČR: http://vekovaklasifikace.cz
 3. Stránka organizace FSM: http://www.fsm.de/ueber-uns/miracle/
 4. Hans-Bredow-Institut: http://www.hans-bredow-institut.de/de/forschung/miracle-machine-readable-and-interoperable-age-classification-labels-europe
 5. UGC nástroj pro uživatelskou klasifikaci obsahu YouRateIt: http://www.yourateit.eu