Bezpečně online rizika internetu a sociálních sítí

Na základě příznivého ohlasu loňského cyklu přednášek pro zaměstnance společnosti Telefónica připravilo Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci s odborníky ze společnosti Telefonica O2 navazující řadu workshopů s bližší specializací na problematiku sociálních sítí.

"Bezpečně online – rizika internetu a sociálních sítí"

Nová řada workshopů v roce 2012 vychází organizačně ze stejného osvědčeného modelu spolupráce, využívá získané zkušenosti a obsahově je, podobně jako v roce 2011, zaměřena na hlavní téma projektu Safer Internet Cz pro tento rok, kterým je aktivní stárnutí a mezigenerační dialog. Kurz reaguje na opakovaný požadavek mladých uživatelů internetu, kteří zdůrazňují nedostatek komunikace se svými rodiči a vůbec s dospělými, na téma bezpečného užívání internetu a online technologií. Je speciálně zaměřen na nejčastnější činnost mladé generace v prostředí internetu, kterou je aktivní používání sociálních sítí, především Facebooku.

Po absolvování kurzu budou zaměstnanci schopni kvalifikovaně vést osvětovou debatu s mládeží a samozřejmě i se svými dětmi nejčastěji se vyskytující případy internetové patologie, jako je: kyberšikana, závislosti na on-line hrách, pronásledování (stalking), lákání na schůzku (grooming), sexting, sexuální zneužívání, happy slapping, krádeže identity, podvodné obchodování, apod.

Kurzy budou dále obohaceny o téma mezigeneračního dialogu zahrnující problematiku užívání internetu seniory a komunikace prarodičů s vnoučaty. Toto téma umožní oslovit i bývalé zaměstnance společnosti Telefónica a přispět k upevňování zaměstnanecké solidarity.

Obsahem dvouhodinového semináře je především:

 • obecná problematika bezpečnosti na internetu;
 • bezpečnost v kontextu sociálních sítí;
 • jak předcházet problémům a jak je řešit;
 • řešení dle Telefónica (Strážce internetu);
 • praktická nastavení aplikačních prostředí pro zachování potřebné úrovně bezpečnosti;
 • otevřená diskuse.

Projekt byl ukončen v prosinci 2012.

Safer Internet CZ

Safer Internet CZ – stručný popis projektu

Cílem projektu je propagovat bezpečnější užívání internetu a dalších komunikačních technologií, vzdělávat uživatele – zejména děti, rodiče, pečovatele, učitele a sociální pracovníky v této oblasti a bojovat proti šíření ilegálního obsahu, zejména dětské pornografie a nevhodného chování na internetu.

Projekt je zaměřený na dosažení cílů definovaných Evropskou komisí v programu Safer Internet 2012. Dalšími výzvami pro realizátory projektu je propagace nedávno přijaté Směrnice Evropské komise o právech spotřebitelů (DIRECTIVE 2011/83/EU on consumer rights) a zejména směrnice o boji proti sexuálnímu zneužívání a vykořisťování dětí a dětské pornografii ( DIRECTIVE 2011/92/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography). Projekt se bude zabývat také problematikou ohlášené reformy pravidel ochrany osobních údajů a usilovat o jejich implementaci do českého právního řádu. Projekt bude ve své činnosti reflektovat nové požadavky iniciativy Evropské komise nazvané Connecting Europe Facility.

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je koordinátorem projektu, připravuje a řídí jeho osvětové aktivity. Hlavním komunikačním nástrojem projektu zůstává zavedený webový portál Saferinternet.cz společně se zábavně-výchovnými stránkami Bezpecne-online.cz, které se zaměřují na mladé lidi ve věku 12-18 let a usilují o zvýšení efektivity osvětových aktivit projektu mezi mládeží. NCBI je členem mezinárodní sítě osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE.

Projekt SIC CZ II byl připraven ve spolupráci s partnery předchozího projektu Safer Internet CZ (společnost CZI a Sdružení Linka bezpečí), který byl spolufinancován Evropskou komisí v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2012. Projektové konsorcium navazuje na osvědčenou praxi a zkušenosti získané v průběhu realizace předchozího projektu.

V rámci projektu je zřízena internetová linka pomoci (Pomoconline.cz), kterou řídí Sdružení Linka bezpečí. Zde mohou děti, mladí lidé a jejich rodiče získat radu ohledně nebezpečných kontaktů lákajících děti na schůzku (grooming), kyberšikany (cyberbullying), šokujících zážitků spojených s jejich užíváním internetu a online technologií.

Součástí projektu je také horká linka (Horkalinka.cz) řízená společností CZI, kam může veřejnost ohlašovat ilegální obsah. Horká linka je členem mezinárodní sítě INHOPE, spolupracuje s Českou policií na základě podepsaného Memoranda o spolupráci.

NCBI je v kontaktu s řadou významných odborníků a partnerů, se kterými udržuje pravidelnou komunikaci v rámci svého Poradního výboru. Podobně oslovil i kolektiv mladých lidí do 18 let, se kterými konzultuje své aktivity a dopady své práce v rámci Mládežnického panelu.

Projekt je aktivní na evropské úrovni v rámci sítí INSAFE a INHOPE a také díky svému zapojení do tématicky příbuzných projektů SocialWork-SocialWeb, POSCON, spolupráci s výzkumným projektem EU Kids Online, apod.

Projekt "SocialWeb-SocialWork"

O projektu SocialWeb-SocialWork

SocialWeb–SocialWork byl dvouletý projekt pro oblast rozšiřování znalostí v rámci programu Safer Internet, financovaného Evropskou komisí. Byl zahájen v květnu 2012 a koordinován německou nadací Stiftung Digitale Chancen. Partnery projektu se staly organizace z České republiky, Litvy, Polska a Španělska. Projekt probíhal od poloviny května 2012 do konce června 2014.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšování online bezpečnosti dětí s využitím pozitivní energie a vlivu sociální práce s dětmi a mládeží v ohrožení. Sociální práce s dětmi a mládeží obecně nabízí sociálně-výchovnou pomoc mladým lidem ve snaze kompenzovat jejich sociální znevýhodnění a překonat jejich osobní nedostatky. Mladí lidé často tráví svůj volný čas ve střediscích volného casu, komunitních centrech, mládežnických a sportovních klubech, veřejných knihovnách, apod., kde hledají podporu, radu a spolu se svými vrstevníky používají internet. Odborníci, kteří zde pracují, jsou dobře obeznámeni se všedními starostmi a potřebami mladých. Přesto se jejich vlastní každodenní práce jen částečně – pokud vůbec – týká počítačů a internetu, a zpravidla jim chybí podrobnější znalosti jak reagovat na online hrozby a rizikové chování online.

Strategie projektu:

 1. Vycházela z podrobných znalostí a obeznámenosti sociálních pracovníků s cílovou skupinou ohrožených dětí a mládeže a
 2. Citlivě pokrývala jejich potřebu důkladnější znalosti používání digitálních médií v jejich sociální práci.

Projekt:

 • poskytl prezenční kurz doprovázený výukovými online moduly, materiály a nástroji pro profesionály, kteří pracují s ohroženými dětmi a mládeží,
 • změřil efekt realizovaného výcviku s cílem zvýšit internetovou bezpečnost u ohrožených dětí,
 • využil a ověřil v praxi závěry a výsledky projektu.

Realizované výstupy projektu Social Web–Social Work:

 • výukové kurikulum pro profesionály, kteří pracují s ohroženými dětmi a mládeží,
 • doplňkové nástroje a výukové materiály pro účastníky kurzu,
 • stanovený počet vyškolených profesionálů,
 • zkušenosti z realizace kampaně v rámci pilotního kurzu, které vyústily ve
 • strategii přípravy trenérů s ověřenou možností přenosu a přizpůsobení výuky do jiných evropských zemí.

Více informací o projektu: www.socialweb-socialwork.eu

První Newsletter, publikovaný o aktivitách projektu naleznete zde (En).

Newsletter ke stažení ve formátu PDF zde (En).