Online Safety Institute OSI

Online Safety Institute (www.osi.cz) je občanské nevládní neziskové sdružení, založené dne 2. 8. 2011 dle zákona č. 83/1990 Sb., které sdružuje osoby s kvalifikovaným zájmem o bezpečnější užívání internetu a mobilních technologií, kultivaci online prostředí, společensko-vědní výzkum, výuku a prevenci kriminogenních a patologických jevů, a chování na internetu.

Dne 1. 1. 2014 získalo občanské sdružení Online Safety Institute status spolku – v souvislosti s nabytím účinnosti nového Občanského zákoníku a v souladu s ustanovením §3045, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.

Nezbytné úpravy stanov a jejich úřední zápis na základě požadavku nového Občanského zákoníku předpokládáme realizovat v průběhu roku 2014.

ONLINE SAFETY INSTITUTE

Základní cíle

Členové Online Safety Institute se zavázali přispívat ke splnění těchto základních cílů:

 • podporovat činnost Národního centra bezpečnějšího internetu;
 • realizovat společensko-vědní výzkum problematiky, související s bezpečnějším užíváním internetu a online technologií;
 • podporovat studium bezpečnějšího užívání ICT, včetně historických, sociálních, etických a kulturních hledisek;
 • přispívat ke zvyšování mediální a digitální gramotnosti, přípravě a publikaci potřebných metodik, učebních materiálů a multimediálních i věcných pomůcek s důrazem na bezpečnější užívání internetu;
 • přispívat k osvojování etických norem a prevenci kriminogenních jevů v online prostředí a snižování možných sociálních rizik, jakož i k zodpovědnému používání ICT.

Hlavní formy činnosti

Hlavní formou dosahování vytčených cílů je realizovat obecně prospěšné činnosti v oblasti zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu a online technologií, ke kterým patří především:

 • podpora činnosti Národního centra bezpečnějšího internetu;
 • realizace projektů a aktivit, zaměřených na zvyšování povědomí o hrozbách internetu, snižování bezpečnostních rizik užívání internetu, online technologií a nových médií;
 • společensko-vědní výzkum, publikační, propagační, reklamní, organizační, pedagogická a výchovně vzdělávací činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti;
 • propagace a reklama s cílem zvýšit účinnost osvětové činnosti, poskytování servisních služeb a poradenství;
 • práce s dětmi a mládeží s důrazem na rozšiřování a zkvalitňování nabídky neformálního vzdělávání a dalších mimoškolních zájmových činnosti vedoucích k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže; kooperace s jinými subjekty majícími za svůj hlavní cíl propagaci bezpečnějšího užívání internetu a online technologií;
 • podpora účinných forem spolupráce neziskového sektoru, škol, knihoven, podnikatelské sféry a veřejné správy.

Členové Online Safety Institute se v uplynulém období soustředili především na činnosti vykonávané formou dobrovolnické práce bez nároků na finanční či jinou věcnou odměnu, a to především v oblasti odborného poradenství a podpory aktivit Národního centra bezpečnějšího internetu.

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Online Safety Institute (OSI) od svého založení podporuje aktivity Národního centra bezpečnějšího internetu (www.ncbi.cz). V roce 2012 OSI požádal o členství v Národním centru bezpečnějšího internetu, které je zájmovým sdružením právnických osob. V roce 2013 se OSI stalo stálým členem NCBI.

Odborná podpora NCBI

Online Safety Institute se věnuje propagaci NCBI a jeho projektů, odborné konzultaci při tvorbě obsahové náplně webových stránek www.saferinternet.cz a www.bezpecne-online.cz, a také profilů na sociálních sítíchhttps://www.facebook.com/saferinternet.cz?ref=hl, https://www.facebook.com/bezpecneonline.

Zvláštní pozornost byla věnována podpoře aktivit NCBI v oblasti práce s mládeží, kde se NCBI s obtížemi pokouší ustavit mládežnický panel. K tomuto účelu byly s pomocí OSI vytvořeny stránky www.internetembassy.cz a profil Internetová ambasáda na Facebooku: https://www.facebook.com/internetova.ambasada?ref=hl

Ke stažení: