Etický kodex

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) pracuje bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Etické zásady

 1. Naše práce vychází z respektování hodnot demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od uvedených kodexů odvíjejí.
 2. Člen týmu ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, pohlaví, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 3. Člen týmu ctí právo jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v přístupu ke klientům a partnerům, musí být v souladu s profesionálními povinnostmi i se zákonem.
 4. Právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné, pokud jeho projevem dochází k omezení takového práva u druhých osob.
 5. Člen týmu usiluje o zajištění vysoké odborné úrovně své práce, poskytuje pouze služby, které odpovídají standardům primárně preventivních programů a individuálním kompetencím jednotlivých pracovníků.
 6. Součástí etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě dovedností, znalostí a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností.
 7. Profesionální odpovědnost má přednost před osobními zájmy.

Práva dětí

Tvoje práva při programech primární prevence

 1. Máš právo, abychom se k Tobě chovali stejně jako ke všem ostatním, bez ohledu na to jaké jsi národnosti, jak vypadáš, co máš rád a podobně.
 2. Máš právo se tady cítit bezpečně a to jak tělesně, tak i duševně. Nikdo nemá právo Ti jakkoli ubližovat. Máš právo na to, abychom Ti říkali Tvým jménem.
 3. Máš právo říkat jen to, co opravdu chceš. Máš právo nehovořit o svém soukromí a o tom, co prožíváš, pokud si nemyslíš, že je to vhodné.
 4. Bereme Tě jako člověka, který je hravý a má právo na své dětství.
 5. Máš právo být srozumitelně informován o tom, jaké je téma programu, jak bude program probíhat, co a jak budeme dělat. Také máš právo vědět, do jaké míry jsou informace na programu důvěrné: lektoři mají povinnost informovat další osoby, když se dozvědí o nějakém porušení zákona. Jde např. o týrání, krádeže, nebo přechovávání drog. O důvěrných informacích jinak mohou lektoři mluvit jen ve svém týmu. Máš právo se rozhodnout, jak moc se do programu zapojíš a co všechno řekneš.
 6. Máš právo se programu nezúčastnit, přičemž to pro Tebe nebude mít žádný špatný dopad. Máš možnost kdykoli při programu říci, že se nechceš zúčastnit dané aktivity. Můžeš si sednout stranou a zapojit se později do další „hry“, bude-li to struktura programu umožňovat.
 7. Máš právo si stěžovat a být informován o tom jak si stěžovat. Nejjednodušší je stěžovat si u svého třídního učitele, případně ředitele, protože oni vědí, jak se v takovém případě zachovat. Můžeš se také obrátit na své rodiče. Je také možné stěžovat si i lektorovi. Můžeš říci, co se Ti nelíbilo a oni to budou řešit. Do jednoho měsíce Ti bude sděleno, jak se situace vyřešila. Na požádání dostaneš od kohokoli výše řečeného přesný popis toho, jak je možné si stěžovat. Máš právo na to, aby se podáním stížnosti nijak nezhoršilo jednání lektorů k Tobě. Při hodnocení programu je dobré napsat nebo říci jaké jsou Tvoje potřeby, problémy a výhrady a lektoři se tím budou zabývat. Lektoři jsou rádi, když se dozví nejen to, co bylo dobré a přínosné, ale také to, co se Ti nelíbilo, aby to mohli změnit a zlepšit.
 8. Při hodnocení programu je dobré napsat nebo říct jaké jsou Tvoje potřeby, problémy a výhrady a lektoři se tím budou zabývat. Lektoři jsou rádi, když se dozví nejen to, co bylo dobré a přínosné, ale také to, co se Ti nelíbilo, aby to mohli změnit a zlepšit.
 9. Máš právo na to, abychom Ti řekli, jak danou situaci vnímáme a otevřeně se o tom bavili.
 10. Máš-li nějaký problém a důvěřuješ lektorovi, že by ti mohl poradit co s ním, máš právo se s lektorem sejít po skončení programu. Pokud se vám během jednoho setkání nepodaří vymyslet nějaké řešení, je pro další setkání potřeba souhlas tvých rodičů, případně zákonného zástupce.